ติดต่อ

นโยบายความเป็นส่วนตัว

Kawasaki Thermal Engineering Co., Ltd. (ในที่นี้เรียกว่า "บริษัทฯ") จะดูแลจัดการข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลที่ประมวลผลอย่างไม่ระบุตัวตน (ในที่นี้เรียกรวมกันว่า "ข้อมูลส่วนบุคคล ฯลฯ" ในนโยบายนี้) อย่างเหมาะสมตามการรับรู้ถึงความสำคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และอื่นๆ ที่สอดคล้องกับนโยบายดังต่อไปนี้:

1. การปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับ แนวทาง ฯลฯ ที่เกี่ยวข้อง

บริษัทฯ จะปฏิบัติตามกฎหมายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของญี่ปุ่นรวมถึงกฎหมายและข้อบังคับ กฎระเบียบ และแนวทาง ฯลฯ ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลจัดการข้อมูลส่วนบุคคล ฯลฯ

2. การควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ฯลฯ

บริษัทฯ จะควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ฯลฯ โดยกำหนดให้ประธานฝ่ายความเป็นส่วนตัวซึ่งมีหน้าที่ดูแลจัดการข้อมูลส่วนบุคคล ฯลฯ ในบริษัทฯ ตามข้อบังคับภายในองค์กรเกี่ยวกับการดูแลจัดการกับข้อมูลส่วนบุคคล ฯลฯ นอกจากนี้ บริษัทฯ จะดำเนินการกับระบบข้อมูลเพื่อป้องกันไม่ให้มีการรั่วไหล สูญหาย หรือความเสียหาย ฯลฯ กับข้อมูลส่วนบุคคล ฯลฯ พร้อมกับการรักษาและปรับปรุงมาตรการควบคุมการรักษาความปลอดภัยเหล่านี้อย่างต่อเนื่อง

3. เนื้อหาเฉพาะการดูแลจัดการข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลที่ประมวลผล
อย่างไม่ระบุตัวตนแต่ละรายการ

(1) การดูแลจัดการข้อมูลส่วนบุคคล

(i) ชื่อของผู้ดำเนินธุรกิจดูแลจัดการข้อมูลส่วนบุคคล

Kawasaki Thermal Engineering Co., Ltd.

(ii) วัตถุประสงค์การใช้ประโยชน์จากข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ อาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับมาด้วยวิธีการที่ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับ ฯลฯ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจดำเนินการโดยผู้ดำเนินธุรกิจ (หมายเหตุ 1) ภายในขอบเขตที่จำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้:

(a) การนำเสนอ การสื่อสาร การประชุม การดำเนินการ การปฏิบัติตาม และการยกเลิกข้อตกลง การนำเอาข้อมูลจากแบบสอบถามหรือแบบสำรวจอื่นไปใช้ การวิเคราะห์ตลาด การจัดส่งหรือส่งมอบสินค้า การทักทาย การเยี่ยมเยียน การส่งข้อมูลประชาสัมพันธ์ หรือการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายสำหรับธุรกิจบางประเภท (จากนี้จะเรียกรวมกันว่า "ลูกค้า") หรือการจัดเตรียมผลิตภัณฑ์หรือบริการให้กับลูกค้า

(b) คำถาม การสื่อสาร การประชุม การดำเนินการ การปฏิบัติตาม และการยกเลิกข้อตกลง การได้รับ การชำระเงิน การทักทาย การเยี่ยมเยียน การส่งข้อมูลประชาสัมพันธ์ หรือการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับซัพพลายเออร์ คู่ค้าทางธุรกิจ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายสำหรับธุรกิจบางประเภท (จากนี้จะเรียกรวมกันว่า "ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ") หรือการจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการจากความสัมพันธ์ทางธุรกิจ

(c) การสื่อสาร การจัดจำหน่าย การแจ้ง ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการ การจับฉลาก การส่งมอบผลิตภัณฑ์ หรือใช้การวิเคราะห์ตลาดที่เกี่ยวข้องกับแคมเปญที่ดำเนินโดยบริษัทฯ หรือผู้สมัคร จดหมายข่าวทางอีเมลและการแจ้งข่าวสารทางอีเมลโดยบริษัทฯ หรือหน่วยงานในเครือ หรือแบบสอบถามหรือแบบสำรวจอื่นที่นำไปใช้โดยบริษัทฯ หรือผู้ตอบแบบสำรวจ

(d) แนวทาง การสื่อสาร การยืนยัน หรือ รายงานที่เกี่ยวข้องกับผู้มาเยี่ยมเยียนสำนักงานของบริษัทฯ หรือสถานที่จัดงานกิจกรรม ฯลฯ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ หรือธุรกิจที่ระบุเหตุผลในการมาเยี่ยมเยียนดังกล่าว

(e) การตอบกลับ การสื่อสาร การยืนยันหรือรายงานที่เกี่ยวข้องกับบุคคลผู้มีคำถามมายังบริษัทฯ หรือคำถาม คำขอ หรือข้อร้องเรียน ฯลฯ จากบุคคลดังกล่าว

(f) รายงาน การสื่อสาร การอธิบาย หรือความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้สิทธิ์หรือการปฏิบัติตามข้อผูกมัดของผู้ถือหุ้นหรือระหว่างผู้ถือหุ้นกับบริษัทฯ

(g) การสื่อสาร การยืนยัน การดำเนินธุรกิจ หรือรายงานที่เกี่ยวข้องกับบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องในกลุ่มที่บริษัทฯ เป็นส่วนหนึ่งหรือมีความเกี่ยวข้องด้วย หรือธุรกิจ มาตรการ และกิจกรรมของกลุ่มดังกล่าว ฯลฯ

(h) รายงาน การสื่อสาร การประชุม การดำเนินธุรกิจ การใช้สิทธิ์หรือการปฏิบัติตามข้อผูกมัด การทักทาย การเยี่ยมเยียน การส่งข้อมูลประชาสัมพันธ์ หรือการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับบริษัทในเครือฯ หรือบริษัทที่เกี่ยวข้องรวมถึงธุรกิจต่างๆ

(i) การรับสมัคร การตอบรับใบสมัคร การคัดเลือก การสื่อสาร การนำข้อมูลในแบบสอบถามหรือแบบสำรวจอื่นๆ ไปใช้ หรือการดูแลจัดการข้อมูลของฝ่ายทรัพยากรบุคคลหลังจากการจ้างงานที่เกี่ยวข้องกับบุคคลที่ประสงค์จะทำงานให้กับบริษัทฯ หรือกิจกรรมการรับสมัคร

(j) ความเข้าใจหรือการสื่อสารเกี่ยวกับพนักงานเกษียณอายุของบริษัทฯ

(k) การจัดสรรบุคลากร การจัดการบุคลากร กิจกรรมการให้ความรู้และการฝึกอบรม การคำนวณค่าจ้าง การจ่ายค่าจ้าง โครงการสวัสดิการ การจัดด้านการประกันสังคม แนวทางด้านสุขภาพและสุขอนามัย การดูแลสุขภาพ มาตรการด้านความปลอดภัย การชดเชยให้กับผู้ปฏิบัติงานเมื่อเกิดอุบัติเหตุ การดำเนินการระบบสารสนเทศ หรือการวางแผนทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับพนักงาน (รวมถึงพนักงานตามสัญญาจ้าง พนักงานเหมาค่าแรง หรือพนักงานไม่เต็มเวลา จะมีผลในภายหลัง) หรืองานของพนักงาน

(l) ความเข้าใจเกี่ยวกับการสื่อสารไปยังครอบครัวของพนักงาน

(m) ขั้นตอนการสมัครต่างๆ การสมัครขอรับหนังสืออนุญาตและใบอนุญาต การจดทะเบียน หรือการแจ้ง ฯลฯ ไปยังหน่วยงานของรัฐส่วนกลางและส่วนท้องถิ่น หน่วยงานของเทศบาล ฯลฯ ภายใต้กฎหมายและข้อบังคับ

(n) ผลการดำเนินงานของธุรกิจที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ไว้วางใจให้กับบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับความไว้วางใจในธุรกิจดังกล่าว และ

(o) รายงาน บันทึก การจัดเตรียมเอกสาร หรือการวิเคราะห์ภายในวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ตามที่ระบุไว้ในรายการข้างต้นตั้งแต่ (a) ถึง (n) และเนื้อหาที่มีความเกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ดังกล่าว

(หมายเหตุ 1) "ธุรกิจที่ดำเนินการโดยบริษัทฯ" เป็นดังนี้:

a. ออกแบบ ผลิต ติดตั้ง ซ่อมแซม บำรุงรักษา ดำเนินการและตรวจสอบ จัดจำหน่ายและให้เช่าหม้อไอน้ำสำเร็จรูป เครื่องปรับอากาศ ฮีตปั๊มแบบดูดซึม รวมถึงชิ้นส่วนของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว
b. ออกแบบ ติดตั้ง และจัดการงานวิศวกรรมโยธารวมถึงการก่อสร้างตามสถาปัตยกรรม
c. ออกแบบ ติดตั้ง และจัดการงานก่อสร้างระบบท่อและระบบไฟฟ้า
d. ออกแบบ ติดตั้ง และจัดการสถานที่กำจัดขยะ
e. ดำเนินการวัดค่าทางฟิสิกส์เคมี การสืบสวน การตรวจสอบ และการศึกษาวิจัย รวมถึงการทดสอบวัสดุ การทดสอบแบบไม่ทำลาย และการวิเคราะห์ทางเคมี
f. จำหน่ายสารเคมี
g. ดำเนินธุรกิจใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้างต้น

(iii) วัตถุประสงค์การใช้ประโยชน์จากข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรักษาไว้

เช่นเดียวกันกับ "(ii) วัตถุประสงค์การใช้ประโยชน์จากข้อมูลส่วนบุคคล" ที่แสดงไว้ข้างต้น

(iv) การมอบข้อมูลส่วนบุคคลไปยังบุคคลที่สาม

บริษัทฯ จะไม่ส่งมอบข้อมูลส่วนบุคคลไปยังบุคคลที่สามโดยไม่ได้รับการยินยอมจากตัวการก่อน เว้นแต่ในกรณีที่กำหนดไว้ล่วงหน้าในกฎหมายและข้อบังคับ และจะไม่ส่งมอบข้อมูลส่วนบุคคลไปยังบุคคลที่สามตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ล่วงหน้าในมาตราที่ 23(2) ของกฎหมายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของญี่ปุ่น

(v) การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลร่วมกัน

บริษัทฯ อาจแชร์ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ ได้รับกับบริษัทในเครือหนึ่งแห่งขึ้นไปและ/หรือกับกลุ่มบริษัทดังต่อไปนี้:

ข้อมูลส่วนบุคคลที่จะมีการใช้ร่วมกันมีดังต่อไปนี้:

ชื่อ ชื่อบริษัท แผนก ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร ที่อยู่อีเมล ฯลฯ

ขอบเขตของการใช้ข้อมูลร่วมกัน:

Kawasaki Heavy Industries และบริษัทในกลุ่ม

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทในเครือและกลุ่มบริษัท โปรดดูที่เว็บไซต์ดังต่อไปนี้:

https://global.kawasaki.com/en/corp/profile/network/index.html

วัตถุประสงค์ทางธุรกิจของการใช้ข้อมูลร่วมกัน:

โปรดดูวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ใน (ii) ข้างต้น

บริษัทฯ ที่มีหน้าที่รักษาความปลอดภัยให้กับข้อมูลดังกล่าว:

Kawasaki Thermal Engineering Co., Ltd.

(2) การดูแลจัดการข้อมูลที่ประมวลผลอย่างไม่ระบุตัวตน

เมื่อสร้างหรือมอบข้อมูลที่ประมวลผลอย่างไม่ระบุตัวตนไปยังบุคคลที่สาม บริษัทฯ จะเปิดเผยเนื้อหาที่กำหนดไว้ในกฎหมายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของญี่ปุ่น

4. ตามนโยบายนี้

นโยบายนี้เป็นคำแปลในภาษาไทยของส่วนหลักในนโยบายที่เป็นภาษาญี่ปุ่นเกี่ยวกับการดูแลจัดการข้อมูลส่วนบุคคล ฯลฯ ของ Kawasaki Thermal Engineering Co., Ltd. หากมีความแตกต่างกันระหว่างทั้งสองเวอร์ชัน จะใช้นโยบายภาษาญี่ปุ่นเป็นพื้นฐาน นโยบายนี้มีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ ในกรณีเช่นนั้น เราจะแจ้งให้คุณทราบบนเว็บไซต์นี้โดยเร็วที่สุด

คำนิยามหลัก

* "กฎหมายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล" ("APPI") เป็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครอบข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศญี่ปุ่น

* "ข้อมูลส่วนบุคคล" คือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลที่มีชีวิตอยู่และมีการนิยามไว้อย่างชัดเจนในมาตราที่ 2(1) ของกฎหมาย APPI

* "ข้อมูลส่วนบุคคล" คือข้อมูลส่วนบุคคลที่ประกอบเป็นฐานข้อมูลส่วนบุคคล ฯลฯ

* "ฐานข้อมูลส่วนบุคคล ฯลฯ" คือข้อมูลโดยรวมซึ่งประกอบด้วยข้อมูลส่วนบุคคลและมีการจัดระเบียบไว้อย่างเป็นระบบเพื่อให้สามารถสืบค้นข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลหนึ่งๆ ได้ ซึ่งมีการนิยามไว้อย่างชัดเจนในมาตราที่ 2(4) ของกฎหมาย APPI

* "ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรักษาไว้" คือข้อมูลส่วนบุคคลที่ผู้ดำเนินธุรกิจดูแลจัดการข้อมูลส่วนบุคคลมีอำนาจในการเปิดเผย แก้ไข เพิ่ม หรือลบเนื้อหาของข้อมูลดังกล่าว ยุติการใช้ ลบ และยุติการจัดหาข้อมูลดังกล่าวโดยบุคคลที่สาม ซึ่งมีการนิยามไว้อย่างชัดเจนในมาตราที่ 2(7) ของกฎหมาย APPI

* "ผู้ดำเนินธุรกิจดูแลจัดการข้อมูลส่วนบุคคล" คือบุคคลผู้จัดหาฐานข้อมูลส่วนบุคคล ฯลฯ สำหรับการใช้งานในทางธุรกิจ ซึ่งมีการนิยามไว้อย่างชัดเจนในมาตราที่ 2(5) ของกฎหมาย APPI

* "ข้อมูลที่ประมวลผลอย่างไม่ระบุตัวตน" เป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลซึ่งสามารถสร้างขึ้นได้จากการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้สามารถระบุถึงบุคคลได้โดยเฉพาะหรือสามารถกู้คืนข้อมูลส่วนบุคคลได้ ซึ่งมีการนิยามไว้อย่างชัดเจนในมาตราที่ 2(9) ของกฎหมาย APPI

* "ตัวการ" ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลคือบุคคลที่สามารถระบุตัวตนได้โดยข้อมูลส่วนบุคคล

ติดต่อ ติดต่อเรา